Маркетингови стратегии

Ние ще Ви консултираме при планирането на всеки ход, свързан с изграждането на имидж на Вашата марка, промотирането й и постигането на желаните продажбени или други целеви резултати. Едно добре направено стратегическо планиране, неименуемо води до висока възвращаемост на инвестицията.

Много компании не създават свои маркетингови отдели, знаейки, че могат да се доверят на външни консултанти в областа на маркетинга. Принцепс е надежден партньор, както в този случай, така и в случаите, когато маркетинговия Ви отдел се нуждае от адекватен и професионален съвет.

Маркетинговата стратегия, проучванията и анализите заемат важна част в цялостното комуникационно обслужване. Те са нашата отправна точка по отношение на стабилното налагане и/или присъствие на пазара.

Първото нещо, което ще направим, когато ни потърсите, ще бъде да създадем за Вас уникална стратегия. Комбинирайки нашия опит с Вашите желания, ще изградим комуникационния план, който ще ни води по пътя към целта. Тъй като всички ние живеем и работим в изключително динамична среда, се стараем винаги да сме една крачка напред, прогнозирайки следващите ходове – не само Вашите, но и тези на конкурентите и потребителите.

Ако искате да погледнем нещата още по-надълбоко – можем да Ви предложим изготвянето на цялостна маркетингова стратегия. Този инструмент е изключително важен при стартирането, развиването и израстването, в който и да е бизнес. Ето защо можете да разчитате на нас за външна маркетингова подкрепа.

В маркетинговата стратегия се описват всички положителни и отрицателни влияния върху Вашия бизнес, като се взима предвид вътрешнофирмената и обкръжаващата среда, а също така и всички възможни фактори, които влияят или биха повлияли на Вашите цели. Ние се позоваваме не само на Вашето мнение, но и правим собствени и независими (експертни) анализи и проучвания.

Започваме с:

  •  анализ на обкръжаващата среда – проучване на пазара и конкурентите
  • анализ на икономическата и социална среда
  • детайлно проучване на преките конкуренти и продуктите им
  • SWOT анализ, разкриващ слабите и силните страни на организацията, както и потенциалните възможности и заплахи анализ на политиката на компанията и нагласите на мениджърите
  • вътрешен анализ – какви са стратегиите, изполвани до момента, какви са насоките и целите, които са следвани, каква е била комуникационната стратегия и до колко е била успешна и адекватна на базата на капацитета, притежаван от организицията.

След аналичтичната част следва начертаването на пътната карта на компанията – залагането на ясни и измерими цели, както и установяването на механизми за контрол върху тяхната реализация. Тези цели ще положат основите за изготвянето на същинската комуникационна стратегия. Умението ни да разчитаме правилно знаците ни дава увереността, че можем не просто да създадем и разбираемо да опишем Вашата комуникационна стратегия и USP (уникално предложение за продажба), но и да Ви посъветваме по отношение на Вашата продуктова, ценова и дистрибуционна политика.

Изготвянето на стратегия е голяма отговорност и затова вниманието ни винаги е насочено изцяло към клиента и неговото виждане за развитие на бизнеса, всеки етап се обсъжда и всяка бъдеща стъпка се аргументира. Ние разглеждаме всеки един клиент не на общ признак, а индивидуално – намирайки, изучавайки и следвайки конкретните нужди в конкретния момент. Това е крайъгълния камък, от който се поема към създаването на детайлната рекламна стратегия.